Game Theory protects from COVID-19

Cape Winelands District Municipality launches a Covid-19 awareness game to help keep teachers and parents safe

Worcester, 20 August 2021

“Through the distribution of this first-of-its-kind Covid-19 awareness game, the Cape Winelands District Municipality (CWDM) is teaching even the youngest of our citizens that they too have a huge role in preventing the spread of Covid-19. Through this boardgame, we aim to ensure that children keep both their teachers and parents safe from infection so that schools can remain open and that those who care for children stay healthy and keep on working. In essence, we are ensuring their future,” stated the Executive Mayor, Ald Dr Elna von Schlicht, at the official launch of the Covid-19 awareness game.

The CWDM developed the game on the basis of the familiar snakes and ladders game to address the basic methods of preventing infection and the spread of the virus. The game includes rules on behaviours common to all children – for example, to advance ‘You are wearing your mask correctly – move on three spaces’ and of course, penalties ‘Oops, you shared your cooldrink bottle – skip a turn’. All the actions are well within the child’s sphere of control, thus making the behaviour goals achievable for all.

“We are so excited about this initiative”, stated Mr Edgar Johannes, Curriculum Advisor for Western Cape Education in the Cape Winelands. “Not only will it help protect our teachers and learners, but there are also other benefits. The game encourages literacy, counting and team playing and promotes a wholesome household activity, as learners may take their sets home so that their siblings, parents and friends can play too.”

The laminated gameboard, placeholders and dice can all be sanitised and are packaged into a resealable bag that can be clearly marked with the child’s name. The CWDM will hand over 10 000 game sets to the Western Cape Education in the Cape Winelands for distribution to Grade 2 learners. The main boardgame is in English, but the package does contain a printed copy of the game and the rules in both Afrikaans and isiXhosa. Distribution will commence at the most vulnerable rural schools in the district.

The vaccination drive in the Cape Winelands District is ongoing, with 133 646* citizens that were either fully or partially vaccinated by 16 August 2021. The department continues with outreach efforts to ensure that those living in rural areas have access to the vaccine.

“It is important to note that until population immunity has been reached, each person is required to practise the basics of prevention – even if fully vaccinated,” said Dr Ivan Meyer, Western Cape Minister of Agriculture, at the event. “I applaud the Cape Winelands team for this innovative initiative. It shows their commitment to the wellbeing of each citizen. This project ticks so many of the right boxes, as it supports economic growth through a healthy community and promotes dignity through equity. And by making it available on the CWDM webpage, it is available to all.”
From the first week of September, the printable version of the game, in all three languages, will be available on the CWDM’s webpage free of charge.

*As supplied by WCG Health in the Cape Winelands on 16 August 2021.

AFRIKAANS

‘Spelteorie beskerm teen COVID-19”

Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit se Covid-19-speletjie wat deur bewusmaking ons onderwysers en ouers veilig sal hou

Worcester, 20 Augustus 2021

“Deur die verspreiding van hierdie Covid-19-bewusmakingspeletjie, die eerste van sy soort, leer die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit (KWDM) ons jongste inwoners dat hulle ook ’n groot rol speel om die verspreiding van Covid-19 te voorkom. Met hierdie bordspeletjie poog ons om seker te maak dat kinders hulle onderwysers én hulle ouers teen infeksie beskerm sodat skole kan oop bly en dat diegene wat vir kinders sorg, gesond kan bly en kan aanhou werk. Ons verseker in der waarheid hulle toekoms,” het die Uitvoerende Burgemeester, Rdh Dr Elna von Schlicht, by die amptelike bekendstelling van die Covid-19-bewusmakingspeletjie gesê.

Die KWDM het die speletjie op grond van die bekende slangetjies-en-leertjies-speletjie ontwikkel om die basiese stappe vir die voorkoming van infeksie en die verspreiding van die virus vas te prent. Die speletjie sluit gedragsreëls in wat vir alle kinders geld – byvoorbeeld, om te vorder ‘Jy dra jou masker reg – gaan 3 spasies vorentoe’ en natuurlik is daar boetes ‘Oepsie, jy het jou koeldrankbottel gedeel – jy mis ’n beurt’. Al die aksies is binne die kind se omvang van beheer en die gedragsdoelwitte is dus vir almal bereikbaar.

“Ons is so opgewonde oor hierdie inisiatief”, het mnr Edgar Johannes, Kurrikulumadviseur vir Wes-Kaapse Onderwys in die Kaapse Wynland gesê. “Dit help nie alleen om ons ouers en leerders te beskerm nie, maar het ook ander voordele. Die speletjie moedig geletterdheid, tel en spanwerk aan en bevorder ’n gesonde aktiwiteit vir die huishouding, want leerders kan hulle stelle huis toe neem sodat hulle boeties en sussies, ouers en vriende ook kan speel.”

Die gelamineerde bordspeletjie, plekhouers en dobbelsteen kan alles ontsmet word en is verpak in ’n verseëlbare sak wat duidelik met die kind se naam gemerk kan word. Die KWDM sal 10 000 stelle van die speletjie aan Wes-Kaapse Onderwys in die Kaapse Wynland oorhandig vir verspreiding onder Graad 2-leerders. Die hoofbordspeletjie is in Engels, maar die pakkie bevat ’n gedrukte afskrif van die speletjie en die reëls in Afrikaans sowel as isiXhosa. Verspreiding sal by die kwesbaarste landelike skole in die distrik begin.

Die inentingsveldtog in die Kaapse Wynland-distrik is deurlopend, met 133 646* inwoners wat teen 16 Augustus 2021 reeds ten volle of gedeeltelik ingeënt was. Die departement gaan voort met uitreik-aktiwiteite om seker te maak dat diegene wat in landelike gebiede woon, toegang tot die entstof het.

“Dis belangrik om daarop te let dat tot tyd en wyl bevolkingsimmuniteit bereik is, daar van elke persoon verwag word om die basiese beginsels van voorkoming te beoefen – selfs al is hulle ten volle ingeënt,” het dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse Minister van Landbou, by die geleentheid gesê. “Ek gee applous aan die Kaapse Wynland-span vir hierdie innoverende inisiatief. Dit dui op hulle verbintenis tot die welstand van elke inwoner. Hierdie projek merk so baie van die regte boksies, want dit ondersteun ekonomiese groei deur ’n gesonde gemeenskap en bevorder waardigheid deur billikheid. En deur dit op die KWDM se webwerf beskikbaar te stel, is dit aan almal beskikbaar.”
Die drukbare weergawe sal vanaf die eerste week in September in al drie tale kosteloos op die KWDM-webwerf beskikbaar wees.

*Soos verskaf deur WKR Gesondheid in die Kaapse Wynland op 16 Augustus 2021.

END/EINDE

Contact/Kontak
Jo-Anne Otto
CWDM/KWDM
Communications/Kommunikasie

Cape Winelands News & Updates

Click Here to view our newsletter or subscribe below:

Subscribe to our free Newsletter

Cape Winelands District Municipality © 2023. All Rights Reserved